YARADICILIQ

Salam olsun, çox dəyərli oxucum...  Bu bölmədə başqa-başqa dövrlədə qələmə alınmış müxtəlif məzmunlu və formalı nəzm nümunələri verilmişdir. Digər alt səhifələrdə ayrıca olaraq, şeirlərlə, əhvalatlarla və məqalələrlə tanış ola bilərsiz. İri həcmli əsərlər isə ayrı-ayrı kitablar formasında təqdim olunur: 

Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət…

(Min şükür Uca Yaradana…)

Əlimdə olanım yalnızca sevgi,

Kimə sığal kimi, kimə bir sillə.

Bütün əngəlləri aşdım onunla,

Kimə noğul kimi, kimə bir güllə.

* * *

“Sim-sim”- lə açılıb bağlı qapılar,

Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət.

“Lənət”-lə yıxılıb cağlı yapılar,

Kimə çuğul kimi, kimə fəlakət.

* * *

Ustacam, tacımı verib Yaradan,

Kimə ağıl kimi, kimə məharət.

Bəxtimi şükürlə almışam ondan,

Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət…

09.06.2019. (09:36 – 19’)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

====================================================================

 

EY BƏNİ - ADƏM...
             (Güllələnən küçə itlərinin dilindən)

Ey bəni - adəm, nə çabuq unutdun?
Sultanıi Nəzmi Seyidin öyüdün*.
Düz deyiblər: - “barı olmaz söyüdün...”
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...
* * *
Qudurmuşam? – quduz sənin atandı...
Sən kimisin əkib, doğub atandı...
Sizin kimi bir-birinə atandı...
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...
* * *
Hürüşməkdə  dərsi sizdən  almışıq,
Didişməkdə sizdən geri qalmışıq,
Ad bizimdi, həp sizə əl çalmışıq...
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...
* * *
Balasını zibilliyə atan sən,
Anasını üç qəpiyə satan sən,
Ley-pey olub kol dibində yatan sən...
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...
* * *
Yalmanmaqda sizə çata bilmərik,
Ar-namusu heçə sata bilmərik,
Sizin qədər pisə bata bilmərik
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...
* * *
Harda gəldi yalaq tutdun özünə,
Qarın üçün bəzək vurdun sözünə,
Səni görüm, kor şiş batsın gözünə...
Ay başıküllü özünə yaxşı bax,
Sonra gəlib, başımıza güllə çax...

        * “İt demə, ol dəxi bizim birimiz,
            Belə ölmüşlərə fəda dirimiz... “ S.Ə.Ş
08.06.2019 (09:03) Bakı.
 
 Müəllif: Zaur Ustac.


=================================================================================
OLSUN
(B: 01:14)
Bir ümid işığı yandı bu axşam,
Cırtdan tərəfindən  görülən olsun…
Gecənin bağrında zərrə bəsimdi,
Yetər ki, sonadək sürülən  olsun…
* * *
Bu əllər uzanıb haçandıır sənə,
Bir iriz, bir cığır, yol göstər  mənə,
Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə,
Lap elə, Musaya verilən olsun…
* * *
Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən,
Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən,
Ruhuma qida ver, görklü rişədən,
Qoy daşdan, qayadan sorulan  olsun…
* * *
Qoy, dahi Nəsimi olsun yoldaşım,
Xətai qoy olsun, mənim qəmdaşım,
Nadiri, Qacarı eylə sirdaşım,
Dostum dost yolunda dirilən olsun…
* * *
Ustacam, dilimdə şükür bitibdi,
Daim dualarım Sənə yetibdi,
İndi bu qulunun səmti itibdi,
Nişan ver, bir yana  varılan olsun....

(Q: 01: 36)
20.05.2019. Bakı. (01:36 – 22’)
Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
 

========================================================================================


DAĞLARIN
                  “Şuşanın dağları abı dumanlı,
                   Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı…”

Əsrin dördə birin vermişik yelə,
Çulu çoxdan düşüb, çaya dağların…
Təmiz adı vardı, “quzey qarı” tək,
Bağrına xal düşüb, saya  dağların…
* * *
Başında çalma tək, ta durmur duman,
Əynində qalmayıb, nə kofta, tuman,
Lütlənib haçandır, qalıb  lüt-üryan,
Qarına qan düşüb, maya dağların…
 
* * *
“Göznən görən”  olduq, ta yox yalanı,
Bəh-bəhlə şəlləndik, zərli palanı,
Daranıb,  talındı, olan-qalanı,
Ah-naləsi düşüb, Aya dağların….
* * *
İgidə “Tur dağ”-ı deyib, görənlər,
Dağa oxşadıbdı,  özün ərənlər,
Hanı o ayama, ya ad verənlər?
Kalı çoxdan düşüb, haya dağların…
* * *
Ustacam, öcümü ala bilmirəm,
“Dədəm” dediklərin* deyə bilmirəm,
O döndü, mən indi dönə bilmirəm,
Səyi  məndə düşüb, zaya dağların…
30.04.2019. (14:00 – 19’) Bakı.
                      *Arsız aşıq elsiz necə yaşadı???
                        Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar…
Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
 ===============================================================================


ƏDALƏT VAR

Hər kəlmənin mayası var, qoru var,

Haqq-hesabda ayaq olar, baş olar…

Şəkərçinin dili baldan şirindi,

Kisəçinin üstü-başı yaş olar…

* * *

Elə söz var, dəyərldir kitabdan,

Baxış var ki, uyarlıdır xitabdan,

Bəni-adəm ayarlıdır turabdan,

Donu yelsə, yolu qaya, daş olar…

* * *

Ustac desin, yazın daşa, qayaya,

Nədən kimsə düşsün boşa, ay-aya?

Nə vaxt haram düşsə döşə, mayaya,

Döl qüsurlu, gözü-qaşı çaş olar…

18.04.2019. (19:39) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.=====================================================================================


EHKAM
(“Qırxında öyrənən görunda çalar”)
“Susuz quyu su tökməklə sulanmaz,”


Gic doğulan, gic böyüyər, gic ölər…
Ər oğuldan, ər törəyər, mərd olar,
Soysuz doğsa, bic yetirər, bic bələr…
* * *
Heyvanın cinsi var, bitkinin kökü,
Qarışmaz, tək durar, hər kəsin tükü,
Kimsəyə yüklənməz, kimsənin yükü,
Kimi tez anlayar, kimi gec bilər…
* * *
Ustac, iki doqquz, edər on səkkiz,
Arif bu sinindən səhv etməz hərgiz,
Qanmazsa, qovalar, teylər dörd doqquz,
Qırxda qurşaq tutar, boşa güc eylər…
14.04.2019. (18:38) Bakı.
Müəllif: Zaur Ustac

 

DİLARƏ
(…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…)
Bizdə atalardan bir məsəl qalıb:
“Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”…
Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var,
Adı anılmalı, anmasaq  olmaz…
*     *     *
Yaradan bəxş edib, bu namı bizə,
Ellərin sultanı, xan Azərbaycan…
Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən,
Anam Azərbaycan, can Azərbaycan…
*     *     *
Dünya yaranandan mayamız belə,
İplikdən əjdaha doğub hanamız…
Lalənin al rəngin yazıb tarixə,
Analar anası, Tomris anamız…
*     *     *
Ruhu, düşüncəsi zəkidən zəki,
Əhsən deyib ellər, qalıb tamaşa…
Necə Nüşabəsi olub bu elin
İsgəndər mat qalıb, edib tamaşa…
*     *     *
Neçə Sarası var, dünya tanıyır,
Əlində qələmi  qılıncdan iti …
Zaman hökmün verib, geriyə dönməz,
İllər axıb gedir itidən iti…
*     *     *
Zaman dəyişsə də dəyişmədik biz,
Xanım-xatın qızlar birər qəhrəman…
Anadan, atadan gördüklərimiz
Tarixdə qalmayıb, yaşayır hər an…
*     *     *
İllər axıb gedir, biz yaşayırıq,
Ruhumuz o ruhdur, qanımız o qan…
Əzəldən dünyanın gərdişi belə,
Sözümün canı var, can Azərbaycan…
*     *     *
İndi “İmarət”-də qonaq  Xan qızı,
-Natəvan pəjmürdə, ruhu pərişan…
Əldən ələ düşüb eli, obası,
İltifat edən yox, yox hal soruşan…
*     *     *
Tarix nələr görüb, nələr öyrədib,
Halı haldan anlar, ariflər bilər…
Aramla süzülür bu çeşmədən nur,
Fitrətdə, mayada qor olan bilər…
*     *     *
Onun yaddaşında neçə Nigar var,
Ley kimi qayadan süzüb düzlərə…
Unutmaq olarmı söylə Həcəri???
Nəbiyə qoşulub, düşüb düzlərə…
*     *     *
Ucadan ucadır şanlı tarixim,
Ruhumun qidası şərəfdi, şandı…
Zamanın fövqündə dayananların,
Anası bircədi,  – Azərbaycandı!!!
*     *     *
Uçmaq arzusuna düşdü, Dilarə…
Ruhu göy göylərin qonağı idi…
Ulduzlar göylərdən gəl-gəl edirdi,
Sonsuz ənginliklər  oylağı idi…
*     *     *
Tanıdı Leylanı, ününü duydu,
Andı Züleyxanı fəxrlə hər an…
Cəhd etdi, çalışdı əzmlə hər gün,
Məqsədi fikrindən çıxmadı bir an…
*     *     *
Uçdu arzusunun qanadlarında,
Sevindi  ilk  uçuş  müjdəsi  ilə…
Taledən, qismətdən razı idi,
Anardı Tanrını “min şükür” ilə…
 *     *     *
Fəqət, yarı yolda qaldı arzular,
Axı, quş qanadı çox kövrək olur…
Məni dəstəkləyər  qulaq dostları,
Məncə, tər çiçəklər çox tez də solur…
02. 05. 2018. Bakı.  (08:50)

Müəllif: Zaur Ustac

 

İNCİ,  QƏRƏNFİL…
(Qərənfilə yazığım gəlir…)
Olsan da, bu işdə ən son müqəssir,
Gəl, məndən incimə, inci qərənfil…
Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi,
İstəsən lap  məndən inci, qərənfil…
*        *        *
Ruhum bu halından çox mütəəssir,
Yenə döşənmisən küçəyə, daşa…
Qaxınc  çiçəyisən, qaxınc çiçəyi,
Qaxanc  örf-adətə, öfkəyə, başa,
*        *        *
Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,
Bizim üz qaramız, qırmızımızsan…
Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,
Sən bizim dünyaya qırımımızsan…
*        *        *
Ustac  tək oğullar çox mütəəssir,
Üz-üzdən utanır, dözür ağrına…
Əlacsız-əlacsız ödünc çiçəyi,
Silah əvəzinə sıxır bağrına…
20.01.2018.  Bakı. (15:00)
Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.

==============================================================================
 

 

QARABAĞ ATI
Anası Günəşdi, atası Aydı,
“Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı!!!!
Tanrı ərmağanı, butadı, paydı,
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Rəngini veribdi, ana-atası,
Hələ görünməyib, ola xatası,
Telinin əksikdi, şana, fatası,
Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Cahanı edibdi, özünə heyran,
Utanar baxmağa üzünə ceyran,
Tüm aləm səkməyən güzünə qurban,
Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Qumralı, səkili, məxsus qaşqası,
Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası,
Gəzir oylağında donuz çoşqası,
Küskündü, incikdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Bir dünya incisi çəkir əziyyət,
Əriyir, yox olur, itir məziyyət,
Ustaca tanışdır təbir, vəziyyət,
Köçkündü, qəribdi Qarabağ Atı!!!!
21.07.2016. 23:45(15′) . Bakı.
MüəllifZaur Ustac 

DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR...

(Mayakovskidən danışan Xanıma)

Danışdıq, gələcəksən...

Sən dedin: - “Çalışaram...”

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”

Səkkizi on beş keçir...

Kipriklərim asılıb, saniyə əqrəbindən

Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən...

Zamanın kəfkirində yellənir neçə xəyal...

Doqquzun yarsı oldu...

İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən

Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən...

Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək...

Daha doqquz olubdur...

Eşikdə şər qarışıb...

Fikirlər də dolaşıb...

Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun...

Doqquzu on beş keçir...

Danışdıq gələcəksən...

Sən dedin: - “Çalışaram...”

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”

Yəqin ki, çalışırsan...

Mən də ki, gözləyirəm...

Kipriklərim dolaşıb, əqrəbi izləməkdən,

Baxışlarım əzilib, zamanı “bizləməkdən...”

Onun da yarsı oldu...

Zaman sürəsi doldu...

Bundan sonra hər bir an, artıq, zamana yükdü...

Durum, eşiyə baxım...

İşıq sönməyib, barı...

Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı...

On oldu, torba doldu...

On birdir, - gözləyirəm...

Çalışırsanmı, sən də...

On iki, bir, iki, üç...

Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı...

Dilimdə bitən budu: - “Xoş gəldin içəri keç...”

Dörd yoldaş sirdaş olub,

Belə qovuşduq sübhə...

Daha gələ bilməzsən,

Buna qalmadı şübhə...

İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir...

Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə...

Dünya şən, zaman məzə...

Təkcə bizik qəribə...

Doqquzu on beş keçir...

Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır...

Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə...

Mən də durum, söndürüm, qoy bayırın işığın...

Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın...

Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın...

Artıq onun yarsıdır...

Əlim qopmur qələmdən...

İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil...

Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm...

Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm...

31.07.2017. BAKI. (09:40)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.


=====================================================================================
 
ŞEHÇİÇƏYİM

Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,
Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim...
Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin,
Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim...
* * *
Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar,
Sağımda, solumda çox çiçək açar,
Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar,
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim...
* * *
Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal,
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim...

03.06.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
 
=======================================================================================BAYATILAR - بایاتیلار

Mən aşiq beləsinə,
Can qurban beləsinə,
Xalı, Haqq qələmindən
Kimdə var belə sinə???
* * *
Mən aşiqəm bu vaxta,
Bu zamana, bu vaxta,
İnan, ruhum gəlməyir
Cismim olduğu taxta.
* * *
Mən aşiq, sübh çağına,
Enəydim yar bağına,
Alma cavan saxlayır
Nar daddı damağına.

----------------------------------------------------------------------------

مه ن عاشیق بئـلـه سینـه
جان قوربان بئـله سینـه
خالی حاق قه له مینده ن 
کیمده وار بئـله سینه؟؟؟

* * *

مـه ن عاشیقـه م بو واختا 
بو زامانا بو واختا 
اینان روحوم گه ل مه ییــر
جیسمیم اولدوغو تاختا.

* * *

مه ن عاشیق صوبح چاغینا 
ائنه ی دیم یار باغینا
آلمـا جاوان ساخلاییر
نار داددی داماغینا.

زائـــور اوستاج

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
 
======================================================================================== 

VƏTƏN OĞLU

Göylər də hönkürüb, ağladı bu gün,

Buludlar göz yaşın saxlaya bilmir....

Damından göz yaşı axıdan koma,

Kövrəlmiş ananı ovuda bilmir....

*        *        *

Hardasa, bir bala ata gözləyir,

Əlində bir Bayraq gələydi bu gün....

Müəllim istəyib stol üstünə,

Anası alaram, söyləyir hər gün....

*        *        *

Bir Ata istəyir oğlu bu gün də,

Həyətə tələsik girsin nə olar....

Arxaya baxmadan sürüb  maşını,

Bütün gül-çiçəyi əzsin nə olar....

*        *        *

Elə bilirsən ki, bitər siyahı???

Dolabda islanıb bir cib dəsmalı....

Asılqan saxlamır çim su mundiri,

Havadan asılıb,  bir ər sığalı....

*        *        *

Bir otaq küncündə bacı naləsi,

Birində qardaşın hıçqırtısı var...

Məhəllə uşağı, qrup yoldaşı,

Bu gün qəmgin durub meyvə satanlar....

*        *        *

Adi çörəkçi də xiffət eyləyir,

Çəkməçi çəkməsin görüb ağlayır....

Alışqan verdiyi bardakı qızın,

Bu yağış qəlbində tonqal qalayır....

*        *        *

Körpə uşaqlar da haçandı qəmgin,

Boylanır həyətə, ancaq görməyir....

Ana paltar ipin  kəsibdi çoxdan,

Fəxrlə sərdiyin, daha sərməyir....

*        *        *

Göylər yas saxlayır, Yer qəribsəyib,

Təşnədir mərdlərin yeni nəşinə....

Torpaq əkənindir, əkən də bizik,

Göylərdə gəzənin Yer nə işinə....

*        *        *

Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil,

Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu....

Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???

Vətən də unutmur haqq tapan oğlu....

02.04.2017.   Bakı.  (14. 30. 1 0’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.........=====================================================================

 

QƏHƏTDİ

(Zahir qardaşa.)

Zahir  qardaş deyir, dünya yamandı;

“Çobanın əlindən çomaq alandı”,

Bütün bunlar, bəhanədi, yalandı,

Çomağı bərk tutan, bilək qəhətdi....

*        *        *

Vaz keçməyə bir bəhanə gəzərik,

Zəif varsa, orda Ağa – Nəzərik,

Qüvvətlini təriflərik, bəzərik,

Qaməti şax tutan, ürək qəhətdi....

*        *        *

Ustacam, keçmişəm kip tərəcədən,

Söz gərək çıxmasın heç dərəcədən,

Çoban ibrət alsın, qoy Qaracadan,

Gözləri tox tutan, dilək qəhətdi....

 

13.03.2017.   Bakı.  (13.00. 13’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
 


======================================================================================

 

ANA
...Anamın timsalında bütün analara....

Sənsən xəyalların tuşlandığı yer,
Ümdə arzuların məkanı, Ana!
Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya,
Kəşf olunmamış dünyamsan, Ana!
* * *
Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə,
Qəlbimin arzusun danışsın sənə,
Elə bir söz yoxdu, canıma sinə,
Bir quru canınla cahansan, Ana!
* * *
Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş,
Kirpiyim islanıb, oldu yenə yaş,
Olaydım, ayağın altda qalan daş,
Biləydim, başımın üstəsən, Ana!
* * *
Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək,
Qəlbimi yandırır odlu bir, istək,
Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək,
Ən böyük dövlətim, qayğındır, Ana!!!

28.08.1995. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
 


=======================================================================================QUCAĞINI GENIŞ AÇ…
( Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.)

Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq,
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq,
Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq,
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…. ….
Sancmışam Sancağımı, rahat gəlirəm indi….

* * *
Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda,
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada,
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”,
Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna….
Sıra ilə gəlirik, yer ver girək qoynuna….
* * *
Çox dilək diləmişdim, Bayraq olsun kəfənim,
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim,
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim,
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha…
Oğulun adı üstə, qurban gedər torpağa!!!
12.04.2016. Bakı.


Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı. 

AĞÇİÇƏYİM 

Qış tüğyan edirdi ömür bağında,
Hamı süst yatırdı ağ yorğanında,
Qəfil gördüm səni bar budağında,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!
* * *
Dümağsan, qar sənin yanında qara,
Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara,
Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!
* * *
Əllərim pak deyil oxşayım səni,
Həddim o hədd deyil qoxlayım səni,
Bağbanam borcumdur yoxlayım səni,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!!!

06.05.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
 
========================================================================================GÜLÜZƏ


Yaradan göndərib, səni bir mələk,

Deyib, bu gül gərək, ancaq, gül  üzə...

Ata sözü haqdı, bunu  haqq bilək,

Ata nəsihəti, çalış, gül  üzə...

***

Kaş dilin, dodağın daim bal süzə,

Abırın, ismətin üzə al düzə,

Min budaq, çox yaşa, ilmə sal  yüzə,

Yolunda üzünə hər vaxt gül üzə...

***

Sözün şirin olsun, söhbətin məzə,

Qoyma, yanağından əksilə qəmzə,

Bu gözəl dünyanı bir az da bəzə,

Ustac əmanətin qoru, Gülüzə...

12.12.2016. Şamaxı.

Müəllif: Zaur Ustac

 

 =========================================================================


TUNCAYA

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,

Gündoğandan Günbatana  sənindi!

Nişan verib, yeddi günlük Ayını

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi

*        *        *

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,

Boynuna dolanan Hilal sənindi!

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!

*        *        *

Tanrının payıdı, lütf edib sənə,

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!

Ataya, Anaya, qocaya hörmət

Sirdaşa  sədaqət, güvən sənindi!

*        *        *

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə

Hakimiyyət sənin, höküm sənindi!

Aman istəyəni  kəsmədin heç vaxt,

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!

*        *        *

Unutma ki, lap binədən belədi,

Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi!

Xilas etdin, bağışladın ənamlar,

Yamana yaxşılıq,  ancaq sənindi!

*        *        *

Döyüşdə, düşməni alnından vuran,

Süngüsü əlində ərlər sənindi!

Savaşda, uçağı kəməndlə  tutan,

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!
 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən

Qorxu bilməz,  şanlı əsgər sənindi!

*        *        *

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,

Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,

Zəkalar, dühalar tümü  sənindi!

*        *        *

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,

Fəqət  bilməz, yeni dünya sənindi!!!

10.10.2011. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

 

===================================================================

DAĞLAR

                                          Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər...

Nədəndi, ürəyim çırpınır  yenə,

Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!

Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,

Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!

*      *      *

De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????

Movcud hal -vəziyyət üzür milləti,

Onsuz da  düşmənin puçdu niyyəti,

Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!

*      *      *

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,

Yenə dövran olar, həmənki dövran,

Bulaqlar başında məclislər quran,

Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!

*      *      *

Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,

Köksünün yarası qaysaq bağlamır,

Bir bilsən ruhumu nələr çuğlamır,

Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!

07.05.1995.  Marağa.

Müəllif: Zaur Ustac

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol